άδειες λειτουργίας

Η ΑΝΕΛΙΞΗ CONSULTING παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού σε ολόκληρο το φάσμα μελετών κατασκευών, αδειοδότησης και χορήγησης πιστοποιητικών. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει πλήρως τη σύνταξη και υποβολή μελέτης για την αδειοδότηση Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών, Επαγγελματικών Εργαστηρίων, Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών, Χονδρικής και  Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών.

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει σε αρχικό επίπεδο τον έλεγχο καταλληλόλητας του χώρου, των πιθανών πολεοδομικών περιορισμών και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είτε μέσω τοπογραφικών εγγράφων είτε αυτοψίας. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψην την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται η σύνταξη της τεχνοοικονομικής μελέτης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η υποβολή αυτής στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία-φορέα και ενημερώνεται ο πελάτης.