ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελεί έναν από τους κύριους αναπτυξιακούς άξονες της ελληνικής οικονομίας, μέσω καταβολής πόρων και επενδύσεων προκειμένου να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού δυναμικού της χώρας όπως επίσης και στη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας. Οι πόροι και επενδύσεις παρέχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ως Επιχειρησιακά Προγράμματα και συνδέονται με τομείς ή και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Η άμεση διαθεσιμότητα, η φερεγγυότητα και οι πολλαπλοί τρόποι χρηματοδότησης είναι κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά του ΕΣΠΑ.

Οι κύριοι τομείς ενίσχυσης-δραστηριότητας αφορούν σε:

  • Αυτοαπασχόληση
  • Νεοφυή επιχειρηματικότητα
  • Αειφόρο Ανάπτυξη
  • Αναβάθμιση δυναμικότητας παραγωγής πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων
  • Ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων
  • Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή τους
  • Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Ενημέρωση, καθοδήγηση και παρακολούθηση καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος καθώς και παροχή συμβουλευτικής όπου αυτή απαιτείται.